Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

§58 Ogólna koncepcja WZO

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zostały opracowane przez Radę Pedagogiczną przy współpracy przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i pedagoga szkolnego, na podstawie debaty ogólnoszkolnej. Stanowią podstawę przedmiotowych systemów oceniania, wewnętrznie spójnych i skorelowanych ze standardami MEN oraz zewnętrznym systemem oceniania.

Ocenianiu podlegają:

 • osiągnięcia edukacyjne,
 • zachowanie ucznia.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych (wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach) i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę postawę. WZO wspiera rozwój ucznia i umożliwia stosowanie jednakowych kryteriów oceniania, daje każdemu uczniowi szansę osiągnięcia postępów w nauce w zależności od jego możliwości, talentu i zainteresowań.

§59 Cel

WZO diagnozuje przyrost wiedzy i poziom jej opanowania oraz umiejętności uczniów tak, aby motywować ich do pracy i samooceny. Dostarcza rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. W celu usprawnienia procesu oceniania ustala się podział roku szkolnego na dwa semestry.

§60 Formy oceniania bieżącego, śródrocznego i rocznego

1) Ocenie bieżącej podlegają:

 1. wypowiedzi ustne
 2. prace pisemne – forma uzależniona od specyfiki przedmiotu
 3. praca na lekcji – aktywność
 4. przygotowanie do zajęć edukacyjnych
 5. praca domowa uczniów
 6. zeszyt przedmiotowy
 7. udział w olimpiadach, konkursach, zawodach, turniejach, itp.

2) Oceny grupujemy w następujące formy oceniania:

 1. prace pisemne (np. sprawdziany, prace klasowe, prace zaliczeniowe i inne wytwory pracy)
 2. wypowiedzi ustne, kartkówki
 3. sprawozdania, zadania domowe
 4. aktywność na lekcji
 5. zeszyt przedmiotowy

Ważnym elementem Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania jest wnikliwa obserwacja ucznia oraz notowanie jego postępów, zgodnie z zarządzeniem MENiS z dnia 7.09.2004 r. Szczegółowe wymagania i kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów i zajęć praktycznych zawarte są w Przedmiotowych Systemach Oceniania.

§61 Podstawowe zasady oceniania
 1. Ocenianie ma na celu informowanie uczniów o ich osiągnięciach, a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się.
 2. Na ocenę nie powinny mieć wpływu postawy szkolne i cechy osobowościowe ocenianych.
 3. Ocena nie może spełniać funkcji represyjnej.
 4. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej odbywają się w każdej klasie spotkania, na których rodzice (prawni opiekunowie) są powiadomieni o wszystkich przewidywanych ocenach swoich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem faktu, iż ocena może ulec zmianie zgodnie z dalszymi postępami ucznia w nauce.
 5. Nauczyciel jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania zasady jawności w wystawianiu ocen. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel /wychowawca informuje uczniów o przewidywanych ocenach, w tym również z zachowania.
 6. Nie należy stawiać więcej niż jednej oceny za jeden sprawdzian, odpowiedź, czy inną formę sprawdzania umiejętności i wiedzy.
§62 Sytuacje oceniania
 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów w ramach Przedmiotowego Systemu Oceniania, określają formę i liczbę zadań obowiązujących każdego ucznia w danym semestrze.
 2. Prace pisemne należy zapowiadać, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, z jednoczesnym wpisem w dzienniku lekcyjnym. W jednym dniu może być przeprowadzona tylko jedna praca pisemna. Ilość odpowiedzi ustnych określana jest wg konkretnych potrzeb i stopnia zaangażowania uczniów.
 3. Ustalone w ramach Przedmiotowego Systemu Oceniania pensum ocen musi być respektowane przez wszystkich nauczycieli danego przedmiotu w szkole, co nie wyklucza możliwości wprowadzenia dodatkowych składników oceniania przez poszczególnych nauczycieli. Odstąpienie od pensum ocen jest możliwe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 4. Każdej formie oceniania, stanowiącej składnik obowiązującego pensum wymagań, powinna towarzyszyć przynajmniej jedna ocena końcowa w dzienniku, a w przypadku nie poddania się przez ucznia danej formie sprawdzenia osiągnięć – oznaczone puste miejsce w odnośnej rubryce lub inny znak informujący o tym fakcie.
 5. W przypadku nieuczestniczenia w którejś z obowiązujących procedur oceniania, w uzasadnionych przypadkach (nieobecność usprawiedliwiona), uczeń ma prawo poddania się tej formie sprawdzenia osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela, jednak wyłącznie w czasie zajęć z danego przedmiotu lub czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
 6. Jeżeli uczeń opuścił więcej niż 50% zajęć z danego przedmiotu, niepoddanie się przez niego co najmniej jednej z ustalonych form oceniania może stanowić podstawę do nieklasyfikowania go z tego przedmiotu.
 7. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny niedostatecznej lub dopuszczającej tylko z dwóch prac pisemnych, zapowiedzianych wcześniej w trybie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu trzech tygodni od daty wystawienia oceny.
 8. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku obok poprawianej, przy czym obydwie brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny końcowej.
 9. W okresie dwóch tygodni przed klasyfikacją (śródroczną i roczną) można ograniczyć przeprowadzanie wszystkich form sprawdzania osiągnięć do trzech jednostek tematycznych. W przypadku woli poprawienia stopnia przez ucznia, na jego wniosek, nauczyciel może rozszerzyć zakres materiału powyżej 3 jednostek tematycznych.
 10. O ostatecznej ocenie końcowej decyduje nauczyciel danego przedmiotu.
 11. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie, uczeń ma obowiązek zaliczyć daną partię materiału obejmującego sprawdzian i w ciągu jednego tygodnia ustalić termin zaliczenia z nauczycielem.
§63 Ocenianie
 1. Przyjmuje się 6-cio stopniową skalę ocen z następującymi skrótami:
 • celujący 6 (cel)
 • bardzo dobry 5 (bdb)
 • dobry 4 (db)
 • dostateczny 3 (dst)
 • dopuszczający 2 (dop)
 • niedostateczny 1 (ndst)

Dopuszcza się oceny z minusem „ – ” i plusem w ocenianiu bieżącym oraz symbole pomocnicze:

 • bz: brak zeszytu
 • bp:brak pracy domowej
 • np: nieprzygotowany
 • nb: nieobecny
 • oraz: + dla oznaczenia aktywności.

W przypadku ocen z wychowania fizycznego dopuszcza się stosowanie dodatkowych symboli:

 • Z – zwolniony z danego elementu ćwiczeń
 • N – nie zaliczony element ćwiczeń

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 1. Kryteria oceny dla poszczególnych przedmiotów ustala zespół przedmiotowy i na ich podstawie nauczyciel wystawia ocenę semestralną i końcową. Ocena ta nie powinna być średnią arytmetyczną z ocen śródokresowych.
 2. Przedmiotowy System Oceniania zawiera sposób i rodzaj ocenianych umiejętności i wiadomości, o których nauczyciel / wychowawca informuje uczniów i rodziców na początku roku szkolnego.
 3. Oceniane prace pisemne będą sprawdzone, omówione na lekcji i udostępnione do wglądu uczniom w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc, a następnie przechowywane w szkole do 30 września następnego roku szkolnego. Przeprowadzenie kolejnej pracy pisemnej w danej klasie może się odbyć wyłącznie po oddaniu pracy poprzedniej. Na prośbę rodzica, nauczyciel udostępnia na terenie szkoły, w czasie swojego dyżuru, poszczególne prace do wglądu.
 4. W przypadku udowodnionej, niesamodzielnej pracy klasowej nauczyciel przekreśla tę część pracy. Ocenie podlega pozostała część pracy ucznia.
 5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub ukończenia szkoły stwierdzające odpowiednio uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły – z wyróżnieniem.
 6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 7. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocen klasyfikacyjną.
§64 Kryteria oceniania uczniów, u których stwierdzono dysfunkcje i deficyty rozwojowe oraz problemy zdrowotne
 1. Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej nauczyciel jest zobowiązany obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym (Dz. U. Nr 41, poz. 413 z kwietnia 1999 r. – Rozporządzenie MENiS z dnia 07.09.2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania). Wymienione deficyty to: zaburzenia percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, funkcji motorycznych i funkcji poznawczych.
 2. Komisja okręgowa zobowiązana jest do zapewnienia warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, odpowiednich do możliwości mówienia, pisania i poruszania się absolwentów z potwierdzonymi deficytami.
 3. Kandydaci z orzeczeniami kwalifikacyjnymi poradni psychologiczno-pedagogicznych mają pierwszeństwo przyjęcia do zasadniczych szkół zawodowych, a także szkół ponadgimnazjalnych – przy spełnieniu kryteriów ustalonych przez komisję rekrutacyjną.
§65 Zasady oceniania zachowania uczniów
 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględniać wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
 5. Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 7 września 2004 r. szkoła przyjmuje następującą skalę ocen z zachowania ucznia:
 • wzorowe (wz)
 • bardzo dobre (bdb)
 • dobre (db)
 • poprawne (pop)
 • nieodpowiednie (ndp)
 • naganne (ng)
 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Ocena zachowania ucznia wyraża jego:
 1. stosunek do obowiązków szkolnych, w tym głównie:
 • stosunek do nauki
 • frekwencję
 • rozwój własnych zainteresowań i uzdolnień
 1. kulturę osobistą, w tym głównie:
 • postawę moralną
 • takt i kulturę w kontaktach międzyludzkich
 • dbałość o wygląd zewnętrzny
 1. postawę oraz aktywność społeczną, w tym głównie:
 • poczucie odpowiedzialności
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
 • postawę wobec nałogów
 • udział w życiu klasy i szkoły
 1. Ocenianiu podlega zachowanie ucznia:
 1. w szkole
 2. w czasie praktyki zawodowej i na zajęciach praktycznych
 3. na wycieczkach
 4. na zajęciach pozalekcyjnych
 1. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.
 2. Oceny zachowania uczniów (śródrocznej i rocznej) dokonuje wychowawca klasy w oparciu o:
 1. swoje własne, różnorodne spostrzeżenia
 2. nieujawnioną innym uczniom pisemną samoocenę
 3. pisemną opinię samorządu klasowego
 4. ustne i pisemne opinie innych nauczycieli o zachowaniu ucznia
 5. opinie wyrażone przez instytucje (np. policja, sąd, kuratorzy i inne) oraz inne osoby fizyczne
 6. opinie innych uczniów i pracowników szkoły zgłaszane wychowawcy
 1. Obowiązkiem rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia jest usprawiedliwienie nieobecności w ciągu 2 tygodni od powrotu ucznia na zajęcia edukacyjne.
 2. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna, z zastrzeżeniem:
 1. uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. W skład komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wchodzą:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji
 2. wychowawca klasy
 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie
 4. pedagog
 5. psycholog
 6. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
 7. przedstawiciel Rady Rodziców
 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. skład komisji
 2. termin posiedzenia komisji
 3. wynik głosowania
 4. ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 1. Wniosek innego nauczyciela niż wychowawca klasy o ocenę z zachowania dla ucznia musi przyjąć formę pisemną i być uzasadniony.
 2. Ocena dobra jest wyjściową przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny zachowania.
 3. Czynniki warunkujące podwyższenie oceny z zachowania:
 1. reprezentowanie szkoły na zawodach, olimpiadach przedmiotowych, konkursach
 2. aktywność ucznia na terenie szkoły
 3. prace społecznie użyteczne
 4. bezinteresowna pomoc w organizowaniu imprez szkolnych
 5. prezentacja własnych prac wynikających z zainteresowań ucznia
 6. widoczna pomoc koleżeńska
 7. działalność poza terenem szkoły (np. działalność charytatywna, działalność w organizacjach typu PCK, harcerstwo, itp.)
 1. Czynniki powodujące obniżenie oceny z zachowania:
 1. szkodliwy wpływ ucznia na środowisko szkolne
 2. działania powodujące niszczenie mienia szkoły
 3. zastrzeżenia wobec kultury osobistej ucznia zgłoszone przez kolegów lub pracowników szkoły.
§66 Wymagania na poszczególne oceny
 1. zachowanie wzorowe – uczeń jest wzorem do naśladowania dla innych. Wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz szkoły, klasy i środowiska. Rozwija i poszerza swoje wiadomości i zainteresowania poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań, konkursach i olimpiadach nie tylko na terenie szkoły. Bierze czynny udział w organizowaniu życia uczniowskiego. Jest otwarty na problemy kolegów i chętnie podejmuje działania zmierzające do udzielenia im pomocy. Przykładnie wypełnia obowiązki ucznia. Jest systematyczny w uczęszczaniu na zajęcia.
 2. zachowanie bardzo dobre – uczeń spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny bez zarzutu. Jest odpowiedzialny i solidny w wypełnianiu wszystkich obowiązków ucznia. Cechuje go wysoka kultura osobista, kultura zachowania wobec innych osób. Dba o swój wygląd, higienę, wie jak uniknąć zagrożeń, szanuje własność swoją i cudzą. Wykazuje szacunek dla symboli narodowych i religijnych, nie używa wulgarnych słów, szanuje godność innych. Godnie reprezentuje swoją szkołę w otoczeniu.
 3. zachowanie dobre – uczeń wypełnia w większości wymagania zawarte w treści oceny. Nie sprawia trudności wychowawczych, stara się wypełniać solidnie i odpowiedzialnie obowiązki ucznia. Swoim zachowaniem nie narusza norm szkolnych i nie naraża swoich rówieśników na zagrożenia. Szanuje godność innych osób i nie naraża na szwank dobrego imienia szkoły. Uczęszcza na zajęcia szkolne i stara się brać udział w życiu swojej klasy i szkoły. Wskazane jest, aby dla oceny dobrej liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekraczała 20 w ciągu semestru. Pod uwagą brana jest również ilość spóźnień.
 4. zachowanie poprawne – uczeń wykazuje zachowanie, które odbiega od pożądanej postawy. Przejawia uchybienia w wypełnianiu obowiązków szkolnych. Jego zachowanie wywołuje krytyczne uwagi nauczycieli, innych uczniów, pracowników szkoły, a zastrzeżenia wobec niego zostały sformułowane i podzielone przez wychowawcę klasy. Podjęte działania wychowawcze rokują jednak poprawę jego zachowania.
 5. zachowanie nieodpowiednie – zachowanie ucznia w sposób znaczący odbiega od pożądanej sylwetki ucznia. Uczeń naruszył zasady kultury lub współżycia społecznego, co spotkało się z negatywną oceną dyrekcji szkoły, nauczycieli, personelu lub innego ucznia i ocenę tę podzielił wychowawca klasy. Uczeń przejawia zachowania agresywne i wchodzi w konflikt z otoczeniem. Uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny i przejawia lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych. Zastosowane przez szkołę, dom rodzinny, organizacje i instytucje działania wychowawcze i pomoc psychologiczno-pedagogiczna nie odnoszą skutku.
 6. zachowanie naganne – uczeń w sposób rażący narusza zasady współżycia, takie jak: godność i nietykalność osobista wobec innych osób (uszczerbek na zdrowiu innej osoby, kradzież, demoralizacja) oraz umyślnie stwarza zagrożenia dla siebie lub innych członków społeczności szkolnej poprzez następujące czyny: picie alkoholu, posiadanie, zażywanie, rozprowadzanie narkotyków, palenie tytoniu, wejście w kolizję z prawem. Zaniedbuje lub lekceważy obowiązki szkolne.
§67 Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych
 1. Egzamin klasyfikacyjny
 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 • realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki
 • spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą
 1. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny zachowania.
 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej:
 • część pisemna trwa nie krócej niż 45 minut i nie dłużej niż 90 minut
 • część ustna trwa nie dłużej niż 45 minut
 1. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 3. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2; 1.3 i 1.4 lit. a przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.4 lit. b oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatora rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.4 lit. b – skład komisji
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego
 • zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne
 • wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast ocen y klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem us t. 1 pkt 17 oraz ust. 3.
 4. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 1. Egzamin poprawkowy
 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązujących zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 • część pisemna trwa nie krócej niż 45 minut i nie dłużej niż 90 minut
 • część ustna trwa nie dłużej niż 45 minut
 1. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych, innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.
 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnh, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – w ostatnim tygodniu ferii zimowych.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji
 1. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne powołany jako egzaminujący, może być zwolniony z udziału w pracy w komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń zdaje egzamin poprawkowy obowiązany jest zapoznać ucznia z zakresem materiału, zgodnym ze szczegółowymi kryteriami ocen z tego przedmiotu i uzyskać poświadczenie pisemne ucznia o spełnionej procedurze.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • skład komisji
 • termin egzaminu poprawkowego
 • pytania egzaminacyjne
 • wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – nie później niż do końca marca.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 3. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. Z zastrzeżeniem § 65 ust. 3 i 4 oraz § 67 ust. 3 pkt 3.9.
 1. Procedury odwoławcze od oceny
 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 3. Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 4. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
 • dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne
 1. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • skład komisji
 • termin sprawdzianu
 • zadania (pytania) sprawdzające
 • wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Do protokołu, o którym mowa, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 3. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 4. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 65 ust. 3 i 4 oraz § 67 ust. 3.9.
 5. Uczeń, który nie spełnił określonych wyżej warunków nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki, ul. Parkowa 4, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny