Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce z kierunkiem technik informatyk z pożarnictwem.

POŻARNICTWO

Pierwszy tydzień czerwca na obozie szkolno-treningowym w Kręsku na Mazurach.

WYDARZENIA

Uczniowie technikum informatycznego wzięli udział w obchodach Dnia Niepodległości.

GALERIA ZDJĘĆ

W marcu uczniowie kierunku Technik Informatyk odbyli praktyki w Grecji.

GRECJA

We współczesnym świecie szybki dostęp do informacji, jej przenoszenie, przesyłanie decyduje o skuteczności podejmowanych działań.

Żyjemy w XXI wieku i postęp naukowo-techniczny zmusza nas do zmiany kierunków kształcenia w zawodzie, sposobów przekazywania wiedzy, a także do zwiększenia efektywności działań edukacyjnych. Doceniając rolę technologii informacyjnej, Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego od kilku lat kształci młodzież w zawodzie technik informatyk. Wszyscy uczniowie wiedzą, że komputer jest narzędziem przydatnym do rozwiązywania problemów, źródłem wiedzy o otaczającym świecie, a przede wszystkim umożliwia korzystanie z nowoczesnych zdobyczy techniki.

W roku szkolnym 2015/16 Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach wprowadził na poziomie Technikum,  nowy kierunek. Istniejący dotychczas zawód technik informatyk wzbogacony został o innowację pedagogiczną pod nazwą „Informatyka z pożarnictwem”.

Ta innowacja  pozwala na zdobycie odpowiedniego poziomu wiedzy z informatyki powiązanej z elementami wiedzy z zakresu pożarnictwa, co przyczynia się do podniesienia umiejętności zawodowych absolwentów szkoły, a tym samym zapewnia im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

Uczniowie tego kierunku uczą się takich samych przedmiotów, jak tradycyjny technik informatyk  w połączeniu z zagadnieniami z chemii, edukacji dla bezpieczeństwa przydatnymi w pożarnictwie. Mogą przystąpić również do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i uzyskać tytuł zawodowy technika informatyka. Innowacyjność kierunku polega na tym, że w całym cyklu nauczania mają dodatkowy przedmiot ,,Edukacja pożarnicza z elementami OC” w wymiarze 3 godzin w tygodniu. Dwie godziny to zajęcia związane z pożarnictwem, prowadzone w Ośrodku Szkoleniowym w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w  Warszawie przez wykwalifikowanych strażaków. Jedna godzina to zajęcia na poligonie, również prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. W klasie trzeciej i czwartej uczniowie przejdą dodatkowe badania lekarskie i odbędą certyfikowane kursy: strażacki oraz ratownictwa medycznego. Ponadto w klasie trzeciej  odbędą bezpłatne praktyki zawodowe w Centrum Powiadamiania Ratowniczego w Radomiu, gdzie będą mieli dostęp do najnowszych programów informatycznych, którymi posługuje się Straż Pożarna.

Założeniem twórców programu jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów planujących swoją przyszłość zawodową w Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej lub innych służbach mundurowych, czy też w zawodach związanych z ochroną osób i mienia. Niezwykle ważne jest także otwarcie się  Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach na środowisko młodzieży z Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach.

Nie jest to kolejna klasa mundurowa. Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce, w której innowacja opiera się na porozumieniu podpisanym przez 4 strony: Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Radomiu, Urząd Miasta w Pionkach oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Pionkach.

Nauka jest bezpłatna, uczniowie mają zapewnione także umundurowanie do zajęć praktycznych na poligonie. Absolwenci tego kierunku zdobędą tytuł technika informatyka, wpis na świadectwie potwierdzający ukończenie klasy innowacyjnej pod nazwą  „Informatyka z pożarnictwem”, certyfikaty ukończenia kursów kwalifikacyjnych: strażackiego i ratownictwa medycznego, są przygotowani do pojęcia studiów na kierunkach informatycznych oraz w Wyższych Szkołach Pożarniczych, są także priorytetowo traktowani podczas podejmowania pracy zawodowej w Państwowej Straży Pożarnej.

W klasie technik informatyk z pożarnictwem młodzież kształci umiejętności logicznego myślenia, rozumowania i wnioskowania w zakresie informatyki w połączeniu z wiedzą pożarniczą oraz zarządzaniem i wykonywaniem działań ratowniczych. Zajęcia, oprócz teorii i praktyki, sprawiają, że uczniowie są motywowani do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności, rozwijają swoje zainteresowania informatyczne, jak i z zakresu pożarnictwa.

Absolwenci szkoły będą przygotowani do rozpoczęcia studiów na uczelniach wojskowych lub cywilnych, na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego, mogą także podejmować pracę w administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych.

Wprowadzenie innowacji technik informatyk z pożarnictwem ma na celu popularyzację narzędzi informatycznych i  wiedzy na temat bezpiecznych  zachowań, zapobieganie sytuacjom zagrażającym życiu i zdrowiu człowieka, ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w obecnych czasach.

Obok rozwijania wiedzy i umiejętności realizacja programu umożliwia kształtowanie postaw: poszanowania prawa i obowiązków służbowych, potrzebę ciągłego doskonalenia się i samokształcenia, twórczego myślenia oraz zainteresowania postępem technicznym w ochronie przeciwpożarowej, odwagi w obliczu zagrożenia i powinności niesienia pomocy.

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki, ul. Parkowa 4, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny