"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

Jan Paweł II

 

Misja szkoły:

 • Celem szkoły jest indywidualny i wszechstronny rozwój uczniów oraz wyposażanie w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę i pracę.
 • Absolwent naszej szkoły, dzięki doskonałemu przygotowaniu zawodowemu i znajomości języków obcych zawsze znajdzie swoje miejsce w nowoczesnej Europie.
 • Wychowujemy młodzież w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji oraz poszanowania praw i godności człowieka.
 • Rozwijamy podstawy uczestniczenia w życiu społecznym, oparte na zasadach patriotyzmu, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.
 • Przygotowujemy młodzież do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym naszego kraju, uwrażliwiając na dobro i piękno.
 • Kultywujemy tradycje i ceremoniał szkolny oraz dbamy o dziedzictwo naszego kraju. 

 

Wizja szkoły:

W zakresie dydaktyki:

 • Przekazujemy uczniom rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności.
 • Przygotowujemy do dalszego kształcenia i wykonywania zawodu.
 • Inspirujemy do rozwoju intelektualnego, duchowego i fizycznego.
 • Rozwijamy w uczniach umiejętność korzystania z najnowszych zdobyczy techniki i nowoczesnych źródeł informacji.

 

W zakresie wychowania:

 • Kształtujemy właściwe postawy wobec siebie i innych.
 • Pomagamy w ustalaniu hierarchii wartości i dokonywania wyborów.
 • Rozwijamy w uczniach przywiązanie do tradycji i tożsamości narodowej.
 • Przestrzegamy zasad prawa, demokracji i tolerancji.
 • Promujemy zdrowy styl życia i świadomość ekologiczną.
 • Reagujemy na przejawy agresji i patologie w zachowaniu młodzieży.
 • Przygotowujemy do dojrzałego uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym.
 • Integrujemy uczniów z różnych środowisk.
 • Współpracujemy z rodzicami i instytucjami środowiska lokalnego.

 

W zakresie opieki:

 • Stwarzamy warunki do bezpiecznego pobytu i nauki w szkole.
 • Pomagamy w sytuacjach trudnych.
 • Współpracujemy z instytucjami wspomagającymi proces wychowania i nauczania.
 • Uczymy szacunku, odpowiedzialności i sumiennego wypełniania obowiązków.

Aktualizacja październik 2010 r., Zespół Wychowawczy

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki, ul. Parkowa 4, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny