1959

 • szkoła została powołana 26.05.1959 r. pismem Ministra Przemysłu Chemicznego
 • początkowo nauka odbywa się w budynku obecnego ZSP Nr 1 w Pionkach
 • pierwszym dyrektorem szkoły zostaje inż. Lucjan Kielesiński , a jego zastępcą inż. Wiesław Jaworowski
 • zajęcia praktyczne nauki zawodu rozpoczynają się w ZTS „Pronit”
 • pierwszym kierownikiem warsztatów szkolnych przy ZTS „Pronit” został p. Kazimierz Woźniak (do 1971r.)
 • istnieją dwie klasy w zawodzie ślusarz remontowo-maszynowy
 • działa szkolna organizacja ZMS- ZSMP

 

1964

 • szkołę przeniesiono do zaadaptowanego budynku ZTS „Pronit” Nr 9
 • stanowisko wicedyrektora obejmuje mgr Marian Sypulski
 • rozpoczyna działalność biblioteka szkolna pierwszą bibliotekarką była pani Grażyna Arendarska
 • organizatorem warsztatów szkolnych jest p. Marian Sałbut
 • powstaje pierwsza drużyna harcerska licząca 35 osób; jej założycielem był druh Zygmunt Ciepielski

 

1965

 • w technikum dla pracujących utworzono drugą specjalność – analiza chemiczna
 • rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego przy ulicy Parkowej
 • kierownikem warsztatów zostaje p. Antoni Łuszczewski

 

1967

 • uczniowie technikum wieczorowego przystępują do pierwszej matury
 • kierownikiem warsztatów „Chemomontaż” został p. Józef Rojek
 • w szkole działa najliczniejszy szczep działający przy Hufcu Pionki ( 320 osób)

 

1968

 • oddano do użytku nowy budynek szkolny mieszczący się przy ulicy Parkowej 6
 • utworzono technikum na podbudowie szkoły podstawowej o jedynej w kraju specjalności- technologia materiałów wybuchowych; w szkole istnieje 12 oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej, 6 klas technikum dla pracujących oraz technikum młodzieżowe
 • warsztaty szkolne przy „Chemomontażu” zostały przeniesione do nowej hali na terenie Przedsiębiorstwa Robót Montażowych gdzie funkcjonowały do 1995 roku
 • rozpoczęło działalność szkolne koło TPPR

 

1969

 • w szkole działają następujące zespoły artystyczne: recytatorski, teatralny, taneczny, wokalny, muzyczny
 • zespół taneczny zajął I miejsce w Rejonowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych
 • „Chemiliada” w Tarnowie – uczniowie szkoły zdobywają medale w zawodach sportowych: 4 złote, 6 srebrnych i 1 brązowy

 

1970

 • „Chemiliada” w Brzegu Dolnym- ilość zdobytych medali: 3 złote, 7 srebrnych i 7 brązowych
 • funkcję kierownika warsztatów szkolnych przy „Chemomontażu” ponownie pełni p. Antoni Łuszczewski
 • utworzono klasy o specjalnościach: ślusarz-mechanik i izolacja antykorozyjna

 

1971

 • trzecia „Chemiliada” w Puławach uwieńczona zdobyciem 9 złotych, 8 srebrnych i 2 brązowych medali

 

1972

 • uczniowie uczestniczą w „Chemiliadzie” w Kaletach i biją rekordy w zdobywaniu medali: 14 złotych, 3 srebrne, 2 brązowe
 • kierownikiem warsztatów szkolnych przy ZTS „Pronit” zostaje mgr inż. Kazimierz Pieczyński (do 1986r.)

 

1973

 • z inicjatywy mgr tanisława Tomaszewskiego i grupy młodzieży powołano Spółdzielnię Uczniowską: pierwszym opiekunem była mgr Barbara Rubaj ,kolejnymi mgr Krystyna Kwiatkowska, mgr Barbara Szcześniak i mgr Ewa Mikłus
 • Maria Stachowiak i Anna Kostrzewa, reprezentujące szkolny zespół wokalny, zajęły I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Radzieckiej w kategorii duetów
 • Anna Kalbarczyk zajęła I miejsce w konkursie recytatorskim

 

1974

 • szkoła liczy 1469 uczniów
 • powołano drugiego zastępcę dyrektora do spraw pedagogicznych - mgr Antoninę Nowak ( do 1981 r.)
 • 22 lutego szkole nadano Honorowe Obywatelstwo miasta Fromborka
 • szkoła otrzymała dyplom nadany przez Ministra Przemysłu Chemicznego za aktywny udział w społecznej pracy zgrupowania obozów szkół zawodowych resortu przemysłu chemicznego w harcerskiej „Operacji 1001- Frombork” w latach 1966-1973
 • przyznanie przez Prezydium Krajowego Komitetu Ochrony Zdrowia „Honorowej Odznaki” za aktywną działalność oraz wybitne osiągnięcia w krzewieniu idei narodowego funduszu ochrony zdrowia

 

1975

 • zespół taneczny na przeglądzie grup tanecznych i wokalno-instrumentalnych zajął I miejsce w powiecie; III miejsce przypadło zespołowi wokalnemu; na szczeblu
 • wojewódzkim artyści „wytańczyli” II miejsce
 • zespół taneczny wystąpił w Kozienicach z widowiskiem „Pieśni i tańce dla powiatu”

 

1976

 • Maciej Gula w konkursie recytatorskim w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim zdobył I miejsce, a na ogólnopolskim czwarte
 • zespoły: taneczny i wokalno-instrumentalny zaprezentowały widowisko „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”

 

1977

 • Maciej Gula wziął udział w konkursie recytatorskim zajmując III miejsce w eliminacjach rejonowych i wyróżnienie w eliminacjach wojewódzkich
 • wicedyrektorem szkoły zostaje mgr Antonina Nowak ( do 1982 r.)

 

1978

 • zmieniono profil szkolenia z mechanika maszyn na ślusarza-spawacza
 • Maria Ćwikła zajęła I miejsce w województwie w biegu na 1500 m
 • Jolanta Głos i Danuta Makuch w biegu na dystansie 400 i 800 metrów zajęły odpowiednio I i II miejsce, a Paweł Boduła- I miejsce w skoku w dal

 

1979

 • Piotr Kostrzewa zajmuje III miejsce w drugim wojewódzkim „Konkursie Piosenki Polskiej” w Radomiu
 • Grażyna Jaworska w eliminacjach rejonowych „Konkursu Recytatorskiego” zajęła I miejsce i zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich

 

1980

 • Grażyna Gąsior w „Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim” w eliminacjach rejonowych zajęła I miejsce

 

1981

 • szkoła otrzymała odznaczenie „Zasłużony Bieszczadom”

 

1983

 • Małgorzata Piątek w „Konkursie Piosenki Polskiej” uzyskała I miejsce w eliminacjach rejonowych
 • Kierownikiem warsztatów przy „Chemomontażu” został p. Józef Rojek (do 1991r.)

 

1984

 • funkcję dyrektora objął mgr Marian Sypulski (dotychczasowy zastępca)
 • ponowne powołanie na wicedyrektora mgr A. Nowak( do 1986 r. )

 

1985

 • kierownictwo ZTS „Pronit” nadaje szkole medal „Zasłużony dla Zakładu”

 

1986

 • zastępcą dyrektora zostaje mgr Stanisław Mroczek
 • uczniowie działający w sekcji sportów obronnych i strzelectwa sportowego zdobywają I miejsce w Ligach strzeleckich dziewcząt i chłopców województwa radomskiego
 • funkcję kierownika warsztatów szkolnych przy ZTS „Pronit” pełni inż. Mieczysław Krajewski (do 2002r.), przed nim kierownikiem był mgr inż. Kazimierz Pieczyński

 

1989

 • szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez ZTS „Pronit” i nadano jej imię Jędrzeja Śniadeckiego
 • utworzono technikum elektryczne
 • decyzją Rady Pedagogicznej uchwalono, że dzień 30 listopada każdego roku będzie świętem Patrona Szkoły

 

1990

 • dyrektorem szkoły zostaje mgr Kazimierz Rutkowski
 • utworzono liceum ekonomiczne o kierunkach kształcenia: finanse i rachunkowość, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

 

1991

 • szkoła przestała być szkołą przyzakładową i przejęta została przez Kuratorium Oświaty i Wychowania; wszyscy pracownicy warsztatów szkolnych, którzy dotychczas byli pracownikami „Pronitu”, stali się pracownikami szkoły
 • od 20 lutego pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Zawodowych im. Jędrzeja Śniadeckiego
 • ZSZ obejmuje: Zasadniczą Szkołę Zawodową, Technikum Zawodowe i Technikum Zawodowe dla Pracujących
 • Funkcję kierownika warsztatów szkolnych obejmuje p. Marian Śmietana

 

1993

 • zajęcia odbywają się również w budynku znajdującym się po drugiej stronie ulicy Parkowej, nazwanej budynkiem B

 

1994

 • nowym dyrektorem szkoły zostaje mgr Jan Włodarczyk
 • szkoła rozwija się organizacyjnie : utworzono I klasę szkoły zasadniczej- sterowniczy procesów chemicznych, ślusarz, elektromonter, Technikum dla Dorosłych- elektroenergetyk, aparaty i urządzenia przemysłu chemicznego
 • powstał nowy kierunek w liceum ekonomicznym- bankowość
 • drugim wicedyrektorem zostaje mgr Marek Ditrych ( do 1998 r. )

 

1995

 • szkoła rozpoczyna współpracę z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej ,w ramach której funkcjonują następujące typy szkół dla dorosłych: Policealne Studium Ekonomiczne, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące , Policealne Studium Informatyczne, Policealne Studium Kosmetyczne ( w formie zaocznej działają do 2006 roku)
 • Sławomir Lewandowski zajmuje I miejsce w biegu na 3000 metrów
 • Katarzyna Wróblewska jest II w biegu na dystansie 1500 metrów

 

1996

 • powstają nowe kierunki kształcenia: ochrona środowiska i krawiectwo lekkie damskie
 • Ilona Przybyś zajęła III miejsce w konkursie wojewódzkim z matematyki dla klas I i II
 • Cezary Szot zostaje mistrzem świata w Boogie-Woogie w Szwecji

 

1997

 • mgr Janina Majewska pełni obowiązki wicedyrektora szkoły ( do 2007 r. )
 • Anna Molenda za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • z inicjatywy Samorządu Szkolnego wydawana jest gazetka „Echo Zielonego”
 • ponowny wybór na kierownika Warsztatów Szkolnych inż. Mieczysława Krajeńskiego
 • Bartłomiej Konecki jest laureatem Mistrzostw Makroregionu w trójboju nowoczesnym
 • Monika Musińska zostaje laureatką „Konkursu Ortograficznego”
 • Reprezentacja dziewcząt w piłce siatkowej wywalczyła tytuł Wicemistrza Województwa

 

1998

 • Agnieszka Lewikowska zajęła I miejsce w IV Konkursie Ortograficznym na szczeblu wojewódzkim
 • Karolina Zielińska została laureatką Konkursu Matematycznego na szczeblu wojewódzkim
 • rozpoczyna działalność Szkolny Klub Europejski, którego opiekunem jest mgr Jacek Malicki
 • Jarosław Zawodnik otrzymał nagrodę w dziedzinie fotografii w ramach VIII Edycji Konkursu Moje Spotkania z Puszczą

 

1999

 • mgr Stanisława Iskra rezygnuje z pełnienia funkcji przewodniczącej Rady Szkoły-funkcję obejmuje mgr inż. Jadwiga Borowska
 • stanowisko wicedyrektora pełni mgr Stanisława Iskra
 • w Liceum Ekonomicznym utworzono nowy kierunek: bankowość
 • Adam Furga zajmuje I miejsce w VI Turnieju Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na szczeblu okręgowym w Kielcach oraz III miejsce na szczeblu ogólnopolskim
 • Wyróżnienie dla Marzeny Rycherd za udział w II Międzynarodowym Konkursie Plastycznym: „Moniuszce w hołdzie-talentom z pomocą”
 • ZSZ otrzymuje dyplom uznania za wkład pracy w realizację programu „Czysta Wisła i Rzeki Przymorza”
 • Marta Bartnicka i Grzegorz Kowalski zostają mistrzami Polski i świata w Boogie Wrogie w kat. B-1
 • Piotr Siczek zostaje laureatem konkursu wiedzy o NATO na szczeblu centralnym
 • Ewelina Piecyk otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Nina Brodowska otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

2000

 • I miejsce w piłce ręcznej chłopców w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Ziemi Radomskiej
 • II miejsce w półfinale międzypowiatowym piłki ręcznej chłopców
 • Ilona Kwaśnik, Rafał Rokosz, Joanna Molik otrzymują wyróżnienia w etapie rejonowym konkursu „Katyń- Golgota Wschodu”
 • Artur Majewski, Maciej Ziarkowski, Hubert Maciąg zostają laureatami w VII Turnieju Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Emilia Kłosowska i Jakub Ciepielski zdobyli wyróżnienie w XIV Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim im. Bolesława Leśmiana w Iłży
 • Hubert Stępień i Łukasz Pytlak zdobyli II miejsce w konkursie historycznym
 • Edyta Szczepaniak jest laureatką konkursu o Współczesnym Izraelu
 • Wyróżnienie dla Joanny Gazdy za udział w VI edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza
 • Ewelina Kościsk, Michał Kusio i Agnieszka Wojciechowska otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Anna Pyrka zajmuje IV miejsce w III Międzyszkolnym Konkursie „Wiedzy o Prawie”, a Nina Brodowska miejsce V
 • drugim wicedyrektorem zostaje mgr inż. Adam Kacperczyk

 

2001

 • Joanna Gazda i Hubert Maciąg zajęli I Miejsce w rejonowym etapie VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego: „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1792 od Obertyna do Dubienki”, Piotr Pytlak zajął II miejsce, a Radosław Gnyś III
 • Anna Goldberg, Kamila Jaworska i Michał Kusio zostały laureatami konkursu „Europa w szkole- lepsze środowisko-lepsza Europa”
 • uczeń Kamil Szymański zajął I miejsce w konkursie „ Drogi do niepodległości Polski w XX wieku” w etapie rejonowym w kategorii: praca plastyczna
 • Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje mgr Iwona Gozdur
 • Michał Kusio i Karolina Zielińska otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Zarejestrowano Szkolny Klub Europejski działający przy ZSZ w bazie danych Szkolnych Klubów Europejskich w Polsce, prowadzonej przez Centrum Informacji Europejskiej UKIE
 • powstała Komisja Mierzenia Jakości Pracy Szkoły, której przewodniczy mgr Aldona Lulkowska
 • warsztaty szkolne zostały przeniesione do Zespołu Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej- Curie w Pionkach

 

2002

 • Magdalena Małek, Joanna Gazda otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • mgr Bożena Bińkowska zostaje Rzecznikiem Praw Ucznia
 • przeprowadzony zostaje remont budynku szkolnego
 • Zespół Szkół Zawodowych w wyniku reformy oświaty rozpoczętej w 1999 roku zmienia nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
 • Opiekunką PTTK jest inż. Leokadia Wojciechowska
 • Z ramienia szkoły powołano mgr Elżbietę Michałowska i mgr Beatę Filę do pracy w Zespole Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

2003

 • Joanna Gazda zostaje stypendystką Prezesa Rady Ministrów
 • Rozpoczyna działalność Szkolny Klub Wolontariatu pod opieką mgr inż. Jadwigi Borowskiej, który następnie prowadzą mgr Beata Z. i mgr Beata Fila
 • Anna Tarczyńska zajmuje I miejsce w konkursie „Wiedzy o Europie” pod hasłem „Europa plus Ja”

 

2004

 • Przemysław Kowalski, Magdalena Szafrańska otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • mgr Agnieszka Stępień pełni obowiązki Rzecznika Praw Ucznia
 • przeprowadzono pierwszą edycję Dnia Otwartego Szkoły, którego inicjatorką była mgr Beata Fila
 • przeprowadzono konkurs dla uczniów klas I – „Szansa na sukces”
 • odbyły się wybory uczniów naszej szkoły do Młodzieżowej Rady Miasta

 

2005

 • Przemysław Kowalski i Paulina Łobodziec zostają stypendystami Prezesa Rady Ministrów
 • KMJPS została przekształcona w Zespół Sterujący Jakością
 • mgr Barbara Suchecka zostaje powołana na lidera WDN

 

2006

 • Magdalena Miękus otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Karolina Pierzchała, Edyta Błaszkiewicz, Ewelina Korcz, Patryk Wojtyniak, Marta Żyła,Anna Wilk, Paweł Ociesa, Paulina Więckowska i Anna Stępień otrzymują stypendium Starosty Radomskiego

 

2007

 • Magdalena Miękus i Anna Stępień otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Krzysztof Rybicki, Beata Janas, Paulina Więckowska, Marta Żyła, Paulina Zawadzka
 • otrzymują stypendium Starosty Radomskiego
 • mgr Aneta Szczeblewska zostaje Rzecznikiem Praw Ucznia
 • Aleksandra Rybak zostaje laureatką konkursu „Polska w Unii Europejskiej”
 • Nowelizacja Statutu Szkoły
 • Magdalena Miękus zostaje laureatką VII Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości

 

2008

 • Paulina Łaska, Daria Stróż i Kinga Styś otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Krzysztof Rybicki, Łucja Styś, Magdalena Podsiadła, Mateusz Sito i Aleksandra Nakoneczna otrzymują stypendium Starosty Radomskiego
 • przewodniczącą Zespołu Sterującego Jakością zostaje mgr Renata Wasiłek
 • rozpoczęto naukę w 3-letnim Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym i Policealnym Studium Administracyjnym w zawodzie technik administracji
 • mandaty do Młodzieżowej Rady Miasta Pionki uzyskali Szymon Kustra i Marek Kopeć

 

2009

 • Mateusz Stawarz, Łucja Styś, Agnieszka Żyła, Mateusz Zarzycki, Aleksandra Nakoneczna, Kinga Łuczyńska, Aleksandra Sałbut otrzymują stypendium Starosty Radomskiego
 • Dominik Mazur zakwalifikował się do etapu ogólnopolskiego II edycji Konkursu Wiedzy o Gospodarce i Turystyce
 • Aleksandra Nakoneczna i Aleksandra rybak zakwalifikowały się do etapu diecezjalnego XIX Olimpiady Teologii Katolickiej
 • laureatami ogólnopolskiego konkursu „ Strzeż się oschłości serca” zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury zostają: Agnieszka Cybulska, Mateusz Zarzycki, Michał Gwardiak, Daria Stróż i Gabriela Łodzińska
 • Mateusz Zarzycki zostaje laureatem XVIII edycji konkursu „ Moje spotkania z puszczą”
 • mgr Jacek Malicki zostaje wyróżniony w plebiscycie „Belfer Roku” czytelników „Echa Dnia” (siódme miejsce w „Złotej Dziesiątce”, pierwsze miejsce w powiecie radomskim)

 

2010

 • Daria Stróż, Przemysław Maksym, Ewelina Larenta, Mateusz Gwardiak, Dorota Szewczyk otrzymują stypendium Starosty Radomskiego
 • Kinga Łuczyńska, Aleksandra Komorek otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Katarzyna Kiraga, Joanna Brodowska, Marlena Cybulska, Ewelina Larenta, Mateusz Sito otrzymują stypendium Starosty Radomskiego
 • rozpoczęcie realizacji projektu unijnego „Kompetentny Informatyk”
 • wiceprezesem Centrum Stowarzyszenia Wolontariatu w Pionkach zostaje mgr Beata Fila
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 zajmuje III miejsce w akcji Polskiego Czerwonego Krzyża „Młoda krew ratuje życie”
 • Społecznym Inspektorem Pracy zostaje mgr Zbigniew Basaj
 • finalistą Gali Mistrzów Sportu zostaje Łukasz Czekaj z klasy 4it
 • konkurs na najlepszą klasę wygrywają uczniowie z klasy 4bt
 • ZSP Nr 2 przystępuje do projektu edukacyjnego radomskiego kina Helios – Akademia Filmowa, którego koordynatorem była mgr Agnieszka Stępień
 • Nagrodę Dyrektora otrzymali: mgr Maria Bartczak, mgr Marek Ditrych, mgr Jacek Malicki, mgr Elżbieta Michałowska, mgr Aldona Lulkowska, mgr Elżbieta Szafrańska, mgr Anna Warchoł, mgr inż. Patryk Wróbel
 • szkolny konkurs na Belfra roku 2010/2011 wygrała mgr Agnieszka Stepień
 • Dariusz Okoń zostaje laureatem konkursu „Polska tradycja w Europie” i w nagrodę uczestniczy w wycieczce do siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli

 

2011

 • Katarzyna Kiraga, Adam Kacperczyk, Piotr Kacperczyk, Damian Marzec, Gabriela Zarzycka otrzymują stypendium Starosty Radomskiego
 • Katarzyna Kiraga, Adam Kacperczyk otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Patrycja Pochylska, Piotr Kacperczyk, Dariusz Okoń, Ewelina Płachta, Łukasz Cybulski otrzymują stypendium Starosty Radomskiego
 • dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Pionkach zostaje mgr Agnieszka Stępień
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Pionkach przystępuje do programu InterKlasa
 • inauguracja projektu unijnego Kompetentny Informatyk współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, który obejmuje Priorytet IX - „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego"
 • zostaje reaktywowany Szkolny Klub Eureko
 • konkurs na najlepszą klasę wygrywają uczniowie z klasy 2.liceum ogólnokształcącego
 • Nagrodę Dyrektora otrzymali: mgr Paweł Amanowicz, mgr Zbigniew Basaj, mgr Marek Bugalski, mgr Aldona Lulkowska, mgr Renata Wasiłek
 • Nagrodę Starosty Radomskiego otrzymał mgr Jacek Malicki
 • laureatką konkursu „Polska tradycja w Europie” zostaje Weronika Seremak, w nagrodę uczestniczy w wycieczce do siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli
 • zmarł pierwszy dyrektor szkoły inż. Lucjan Kielesiński
 • Marek Kopeć i Łukasz Cukrowicz reprezentowali ZSP Nr 2 w Pionkach podczas XVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie
 • w konkursie na Belfra roku 2010/2011 w powiecie radomskim III miejsce zajął mgr Jacek Malicki
 • do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Wiedzy o Parlamencie RP i ludziach tworzących jego dzieje” zakwalifikowali się Mateusz Sito, Dominik Mazur, Jakub Makuch i Marcin Węgrzynowski
 • Agata Kuczmera zajęła II miejsce w VIII Diecezjalnym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham moją ojczyznę”
 • Wioleta Płachecka zajęła I miejsce w VII edycji Mistrzostw Wiedzy Wyższej Szkoły Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu w kategorii „Ekonomia na co dzień”
 • Odyseusz Kitliński zdobył III miejsce w VII edycji Mistrzostw Wiedzy Wyższej Szkoły Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu w kategorii „Współczesne technologie informacyjne”
 • Dariusz Okoń w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Tożsamość europejska – prawda czy mit?” zdobył wyróżnienie i tytuł laureata w kategorii: Esej

 

2012

 • z inicjatywy mgr Iwony Gozdur zostaje zorganizowany „Powiatowy Konkurs Piosenki i Poezji Śpiewanej Obcojęzycznej” pod patronatem Burmistrza Miasta Pionki
 • Adrian Lasota, Patrycja Biernat otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Adam Kacperczyk, Piotr Kacperczyk, Paulina Styś, Sylwia Szmit, Ewelina Płachta, Damian Marzec otrzymują stypendium Starosty Radomskiego
 • w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości I miejsce zajmuje Jakub Czerniak
 • Jakub Czerniak zostaje kandydatem do Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
 • konkurs na najlepszą klasę wygrywają uczniowie z klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego
 • z inicjatywy mgr inż. Beaty Maj zostaje zorganizowana impreza szkolna o charakterze naukowym - Noc z Nauką
 • zostaje uaktualniony i zatwierdzony Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pionkach
 • przeprowadzono akcję przeciwdziałania nowotworom „Życie dla życia”
 • zwycięstwo młodzieży z ZSP Nr 2 przygotowanej przez mgr Beatę Filę, mgr Iwonę Gozdur, mgr Aldonę Lulkowską, mgr Agnieszkę Stępień w Międzypowiatowym Konkursie Literackim „Romantyzm”
 • koordynatorem projektu edukacyjnego radomskiego kina Helios – Akademia Filmowa zostaje mgr Beata Fila
 • przeprowadzono akcję Góra Grosza na rzecz dzieci z Domów Dziecka
 • w V edycji ogólnopolskiego konkursu „Mój pierwszy krok w Wolontariat” organizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce finalistami zostali: Angelika Kustra, Magdalena Styś i Augustyn Fabjański
 • ZSP nr 2 rozpoczyna współpracę z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki
 • Damian Matysiak, Mateusz Krupa i Rajmund Rojek wygrywają konkurs „Polska tradycja w Europie” i w nagrodę uczestniczą w wycieczce do siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli
 • Magdalena Styś i Paulina Styś reprezentowały ZSP Nr 2 podczas XVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
 • w III edycji konkursu Historia Multimedialnie w kategorii gospodarka I miejsce zajęła Paulina Styś, w kategorii polityka I miejsce zdobył Piotr Kacperczyk, w kategorii kultura – III miejsce zajął Łukasz Gniwek
 • w konkursie literackim na krótki tekst prozą „Ks. J. Gacki: mała wieś – wielki człowiek” I miejsce zajęła Agnieszka Borkowska, II miejsce – Katarzyna Kiraga, III miejsce zdobył Olaf Bożek
 • w konkursie na Belfra roku 2011/2012 w powiecie radomskim II miejsce zajął mgr Jacek Malicki
 • ZSP Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Pionkach zdobyło Nagrodę Specjalną dla Szkoły w VIII edycji Konkursu Papieskiego poświęconego życiu i nauczaniu Jana Pawła II
 • II miejsce w IX Międzypowiatowym Zespołowym Konkursie Matematycznym zajęły: Martyna Szewczyk, Agata Kuciara i Anna Wójcik
 • Nagrodę Dyrektora otrzymali: mgr Elżbieta Deja, mgr Iwona Gozdur, mgr Marta Łuczyńska, mgr Ewa Machniewicz, mgr Aneta Zawadzka
 • społeczność Zespołu Szkół przyznała statuetki „Jędrzeje”: pani Mirosławie Wiośnie, pani Jadwidze Wójtowicz, panu Tadeuszowi Bogobowiczowi, panu Janowi Komorowiczowi
 • II wicemiss konkursu Miss Studniówek organizowanego przez Echo Dnia została Natalia Kasperska

 

 

2013

 

 • zwycięstwo młodzieży z ZSP Nr 2 przygotowanej przez Beatę Filę, Iwonę Gozdur, Aldonę Lulkowską w Międzypowiatowym Konkursie Literackim „Pozytywizm”
 • Adam Kacperczyk, Joanna Drabik otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Adrian Lasota, Piotr Kacperczyk, Karolina Kacperczyk, Paulina Styś, Weronika Gwardiak, Rafał Marzec otrzymują stypendium Starosty Radomskiego
 • konkurs na najlepszą klasę wygrywają uczniowie z klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego
 • modernizacja budynku B w celu przystosowania go do potrzeb tworzonej Szkoły Specjalnej
 • w ramach Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego rozpoczyna działalność Szkoła Specjalna
 • zmieniono nazwę szkoły z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 J. Śniadeckiego w Pionkach na Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach
 • zorganizowano drugą edycję Nocy z Nauką
 • zorganizowano I Mazowiecki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej pod patronatem Burmistrza Miasta Pionki
 • rozpoczęcie realizacji projektu „Mój zawód gwarancją sukcesu”
 • Nagrodę Dyrektora otrzymali: mgr Artur Kwiecień, mgr Beata Maj, mgr Aldona Lulkowska, mgr Małgorzata Sapijaszka, mgr Anna Warchoł
 • w Powiatowym Konkursie Filmu Amatorskiego Pionki 2013 – „Każdy ma obiektyw w oku” pierwsze miejsce zajęli: Damian Matysiak i Mateusz Krupa, drugie miejsce zdobył Tomasz Adamiec
 • Paulina Styś i Marta Kamela reprezentowały ZSP Nr 2 podczas XIX Sesji Sejmu Dzieci
  i Młodzieży
 • w IV edycji konkursu Historia Multimedialnie w kategorii gospodarka Paulina Styś zajęła drugie miejsce, a Konrad Świątek – III miejsce, w kategorii kultura Adrian Lasota zdobył III miejsce, w kategorii „Powstanie styczniowe w moim regionie” Igor Chudzik zdobył I miejsce, Mateusz Kielich – drugie miejsce
 • w IV edycji konkursu „Nasza mała ojczyzna – Pionki i powiat radomski” w kategorii plastycznej Monika Delega zdobyła I miejsce, Dagmara Kowalska – II, a Kinga Zaczek – III miejsce
 • uczennice liceum ogólnokształcącego z ZSP NR 2 im. J. Śniadeckiego w Pionkach w ramach projektu realizowanego przez Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu uczestniczyły w zajęciach laboratoryjnych
 • w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Fotopołowy” zwyciężyła Natalia Grosiak
 • Miss Studniówek 2013 została Ewelina Płachta i w nagrodę otrzymała indeks UTH
  K. Pułaskiego w Radomiu
 • od pierwszego września rozpoczął naukę pierwszy uczeń Gimnazjum Specjalnego

 

2014

 • Joanna Drabik, Piotr Kacperczyk, Paulina Styś, Kinga Mazur, Weronika Gwardiak, Kamil Furga otrzymują stypendium Starosty Radomskiego
 • powstanie klasy technikum informatycznego z innowacją „Pożarnictwo”
 • Drabik Joanna, Paulina Agaczyńska otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • koordynatorkami koncertu charytatywnego „Alicja w krainie czarów” były mgr Beata Fila, mgr Iwona Gozdur
 • Adrian Lasota, Paulina Styś, Karolina Kacperczyk, Weronika Gwardiak, Paweł Śwital otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • odbyła siętrzecia edycja Wieczoru z Nauką
 • zorganizowano II Mazowiecki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej pod patronatem Burmistrza Miasta Pionki
 • uroczyste otwarcie budynku Szkoły Specjalnej przy Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach
 • przeprowadzono zbiórkę krwi „Wampiriada” we współpracy z RCKiK w Radomiu
 • w V edycji konkursu Historia Multimedialnie w kategorii gospodarka II miejsce zajęła Paulina Styś, w kategorii „Polskie drogi do wolności” I miejsce zdobyła Monika Delega
 • w Konkursie Historycznym „ Nasza Mała Ojczyzna – Pionki i Powiat Radomski” w kategorii prezentacja-gazetka I miejsce zdobyły Joanna Drabik i Weronika Gwardiak,
  II miejsce – Paulina Agaczyńska i Aleksandra Janas, w kategorii plastycznej I miejsce zajęła Natalia Warchoł, III miejsce – Monika Delega
 • w XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej I miejsce zajął Adrian Lasota, II – Piotr Zawadzki, a III miejsce zdobyła Joanna Drabik
 • Nagrodę Dyrektora otrzymali: mgr inż. Adam Kacperczyk, mgr Ewa Machniewicz,
  mgr Jacek Malicki, mgr Aldona Lulkowska, mgr inż. Patryk Wróbel, mgr Anna Żyła
 • w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Pamięć nieustająca” nagrodę specjalną – wycieczka na Monte Cassino - otrzymała Monika Delega
 • społeczność Zespołu Szkół przyznała statuetki „Jędrzeje”: pani Janinie Majewskiej,   panu Ryszardowi Rusieckiemu, panu Tomaszowi Osińskiemu i panu Markowi Janeczkowi
 • I miejsce w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” zdobyli Paulina Agaczyńska, Adrian Mizerski
  i Patryk Tarnowski
 • Miss Studniówek 2014 została Paulina Woźniak i w nagrodę otrzymała indeks UTH
  K. Pułaskiego w Radomiu
 • w finale X Międzypowiatowego Zespołowego Konkursu Matematycznego Karolina Kacperczyk, Dominik Molenda i Mateusz Chmal zdobyli III miejsce na poziomie rozszerzonym
 • 31 marca odbyło się uroczyste otwarcie Szkoły Specjalnej przy Zespole Szkół
  J. Śniadeckiego w Pionkach

 

2015

 • wprowadzono innowację pedagogiczną pod nazwą Informatyka z pożarnictwem
 • zorganizowano III Mazowiecki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej pod patronatem Burmistrza Miasta Pionki
 • społeczność Zespołu Szkół przyznała statuetki „Jędrzeje”: panu Markowi Wierzbickiemu, pani Elżbiecie Fliszkiewicz, panu Pawłowi Fliszkiewiczowi oraz panu Kazimierzowi Rutkowskiemu, byłemu dyrektorowi Zespołu Szkół J. Śniadeckiego w Pionkach
 • Paulina Agaczyńska otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Kinga Mazur, Karolina Kacperczyk, Emilia Styś, Natalia Grosiak, Monika Delega, Paulina Kiraga otrzymują stypendium Starosty Radomskiego
 • zatwierdzono procedury związane ze sposobem prowadzenia dokumentacji elektronicznej
 • zorganizowano czwartą edycję Wieczoru z Nauką
 • II miejsce w III Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Pionki zdobyła drużyna z Zielonego
 • I miejsce na etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zdobył Eryk Łukaszewski
 • X finał Miejskiej Ligii Piłki Siatkowej wygrała drużyna Zielonego
 • odbyła się uroczystość otwarcia boiska szkolnego
 • III miejsce w III Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „Magia krajobrazu” zajęła Izabela Wejrzanowska
 • w V edycji konkursu Historia Multimedialnie w kategorii gospodarka I miejsce zajęła Paulina Styś, w kategorii kultura II miejsce zdobył Szymon Bębeniec
 • w konkursie na szkolnego Belfra roku 2014/2015 wygrał mgr Jacek Malicki
 • Nagrodę Dyrektora otrzymali: mgr Paweł Amanowicz, mgr Elżbieta Deja, mgr Anna Dejniak, mgr Dorota Kęska, mgr Katarzyna Łabądź, mgr Elżbieta Szafrańska, mgr Renata Wasiłek, mgr Dominika Warchoł
 • uczniowie ze Szkoły Specjalnej zajęli II miejsce w konkursie na Ciasto Wielkanocne
 • po raz pierwszy zorganizowano dla społeczności Szkoły Specjalnej Piknik Rodzinny
 • w X imprezie sportowej osób niepełnosprawnych w konkurencji – bieg na 30 m. kobiet I miejsce zajęła Żaneta Skrzela
 • uczniowie ze Szkoły Specjalnej zwiedzili Muzeum Wsi Radomskiej
 • w konkursie plastycznym „Z mundurem za pan brat” w kategorii – prace grupowe I miejsce zajęli Marcel Zaczyński i Dawid Miękus
 • w konkursie plastycznym „Z mundurem za pan brat” w kategorii – prace grupowe I miejsce zajęły Żaneta Skrzela i Anna Płaza

 

2016

 • koordynatorkami koncertu charytatywnego „ Alicja po drugiej stronie lustra” były
  mgr Beata Fila, mgr Iwona Gozdur
 • Kinga Mazur, Karolina Kacperczyk, Emilia Styś, Jakub Samborski, Krystian Lasota otrzymują stypendium Starosty Radomskiego
 • przewodniczącym Rady Szkoły został mgr Marek Bugalski
 • Kinga Mazur otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Paulina Agaczyńska, Jakub Samborski, Szymon Gola, Jakub Kaczkowski otrzymują stypendium Starosty Radomskiego
 • mgr Jacek Malicki zajął I miejsce w konkursie na Belfra roku 2015/2016 w powiecie radomskim
 • w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Pamięć nieustająca” nagrody główne otrzymały dwa zespoły w składzie: Paulina Agaczyńska i Patrycja Szmit oraz Natalia Grosiak i Mateusz Kielich
 • w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno – Literackim „Polskie więźniarki w Ravensbrück”Agata Baran zajęła I miejsce, Szymon Lisowski otrzymał II miejsce, Paulina Agaczyńska i Klaudia Płachta zdobyły III miejsce 
 • finalistą XI edycji konkursu historycznego „Historia i Życie” został Adrian Markowski
 • w Powiatowym Konkursie Filmu Amatorskiego „Każdy ma obiektyw w oku”  Grand Prix otrzymali: Filip Osuch, Julia Czuraj, Anna Jaroszek i Norbert Babula
 • uczniowie Szkoły Specjalnej uczestniczyli w akcji „ Mądra szkoła czyta dzieciom”
 • zorganizowano konkurs plastyczny dla uczniów Szkoły Specjalnej „Kartka świąteczna”
 • w XI konkursie Tradycje Wielkanocne II miejsce zajęła Szkoła Specjalna
 • uczniowie Szkoły Specjalnej uczestniczyli w akcji „Polska na niebiesko” z okazji Światowego Dnia Autyzmu
 • w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym II miejsce zajęła Szkoła Specjalna
 • w IV Konkursie Plastycznym I miejsce zajęły Lena Wrześniak i Amelia Krupa,
  III miejsce zdobyły Magdalena Kozłowska i Paulina Wydrych
 • w konkursie plastycznym „Z mundurem za pan brat” w kategorii specjalnej
  I miejsce zajął Igor Kowalczyk
 • dla społeczności Szkoły Specjalnej zorganizowano II Piknik Rodzinny
 • uczniowie Szkoły Specjalnej uczestniczyli w wycieczce do Magicznych Ogrodów
  w Janowcu
 • społeczność Szkoły Specjalnej uczestniczyła w XI Spartakiadzie dla osób niepełnosprawnych „Każdy jest zwycięzcą swoich słabości”
 • Nagrodę Dyrektora otrzymali: mgr Aldona Banaszek, mgr Izabela Jasek, mgr Justyna Luty, mgr Beata Sobol, mgr Marta Łuczyńska, mgr Iwona Gozdur, mgr Magdalena Potera, mgr Beata Fila, mgr Marek Bugalski

 

 

2017

 • Paulina Agaczyńska, Szymon Gola, Jakub Samborski, Robert Kacperczyk, Wiktoria Maj otrzymują stypendium Starosty Radomskiego
 • Dominika Kwaśnik otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Szymon Gola, Mikołaj Styś, Milena Seweryn, Anna Zawadzka otrzymują stypendium Starosty Radomskiego
 • z inicjatywy mgr Marty Łuczyńskiej wznowiono konkurs na Najlepszą Frekwencję
 • zatwierdzono opracowaną przez mgr Beatę Filę innowację pedagogiczną - technik fotografii i multimediów z dziennikarstwem
 • 11. 2017 r. FotoDziennikarze pojechali na wycieczkę do Polskiego Radia
 • 09. 2017 r. FotoDziennikarze uczestniczyli w nagrywaniu programu 
  The Voice of Poland
 • Kornelia Brzostowska, Marcelina Mazurek i Oliwia Szewczyk zdobyły III miejsce
  w kraju za film „Powstańcza kotwica” wOgólnopolskim Konkursie Historycznym „Polskie symbole narodowe”
 • 12.2017 r. w Miejskiej Lidze Piłki Siatkowej Chłopców drużyna ZS Pionki zajęła
  II miejsce
 • od 12.03. do 25.03. 2017r. informatycy z Zielonego przebywali na zagranicznym stażu zawodowym w Grecji organizowanym w ramach projektu "Staże zagraniczne
  dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe
 • w XII edycji Miejskiej Ligi Piłki Siatkowej drużyna z Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego trzeci raz z rzędu zdobyła tytuł mistrzowski
 • powstaje profil na Facebooku – FotoDziennikarze, którego koordynatorem zostaje
  mgr Beata Fila
 • Magdalena Tabor została laureatką konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej
 • w dniu 19.06. 2017 roku UMCS w Lublinie objął patronatem klasę fototechnik
 • uczniowie ze Szkoły Specjalnej uczestniczą w akcji „Misie – ratownisie” w strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pionkach
 • społeczność Szkoły Specjalnej uczestniczy w kampanii „Mądra szkoła czyta dzieciom”
 • dzieci ze Szkoły Specjalnej uczestniczą w akcji „Dzień kolorowej skarpetki”
 • w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Zapobiegamy pożarom” Szkoła Specjalna w Zespole Szkół w Pionkach w I grupie wiekowej eliminacji powiatowych zdobyła wyróżnienie
 • w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Zapobiegamy pożarom” Szkoła Specjalna w Zespole Szkół w Pionkach w II grupie wiekowej eliminacji powiatowych zdobyła wyróżnienie
 • w XII konkursie Tradycje Wielkanocne I miejsce zajęła Szkoła Specjalna
 • Nagrodę Dyrektora otrzymali: mgr Bożena Wojtasiewicz, mgr Dorota Strukiel, mgr Małgorzata Kobylarczyk, mgr Anna Warchoł, mgr Anna Żyła, mgr Adam Kacperczyk, mgr Zbigniew Basaj, mgr Jacek Malicki
 • społeczność Szkoły Specjalnej uczestniczyła w oficjalnym otwarciu placu zabaw
 • dla społeczności Szkoły Specjalnej zorganizowano III Piknik Rodzinny
 • odbyła się wycieczka do Sandomierza dla zwycięzców w konkursie na najwyższą frekwencję

 

 

2018

 • Anna Zawadzka, Szymon Gola, Robert Kacperczyk, Julia Krajewska, Dominik Bil otrzymują stypendium Starosty Radomskiego
 • na przewodniczącą Komitetu Jubileuszowego z okazji 60–lecia powstania Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego powołano mgr Beatę Filę
 • Anna Zawadzka otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Szymon Gola, Marcin Sadowski, Dominik Bil, Milena Seweryn, Robert Kacperczyk otrzymują stypendium Starosty Radomskiego
 • 02.2018 r. FotoDzienniarze odwiedzili Radio ZET
 • 02.2018 r. odbyły się Mistrzostwa Zielonego w tenisie stołowym
 • 03. 2018 r. FotoDziennikarze z Zielonego w piątek wzięli udział w nagraniu programu telewizyjnego „Kocham Cię, Polsko!”
 • 03. 2018 roku  Anna Zawadzka zajęła II miejsce w okręgowym konkursie
  „Orzeł Biały – nasza duma”
 • 04. 2018 r. FotoDziennikarze wzięli udział w warsztatach dziennikarskich
  na Wydziale Politologii na UMCS w Lublinie w ramach patronatu, jakim uczelnia objęła klasy fototechniczne
 • 05. 2018 roku Adrian Kuźlik zdobył III miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych międzywojewódzkiego konkursu historyczno – literackiego „Dziękuje Ci za Niepodległą. List do…”
 • w dniach 01 – 05.06. 2018 roku laureatki Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej: Agata Baran i Dominka Kwaśnik uczestniczyły w wycieczce edukacyjnej do Belgii
 • w IX konkursie „Nasza Mała Ojczyzna - Pionki i Powiat Radomski” w kategorii praca fotograficzna: I miejsce zdobyły Zuzanna Drela i Natalia Kiraga, zaś II zajęły : Oliwia Ambroziak i Aleksandra Sztobryn, w kategorii praca multimedialna: III miejsce zdobyła Edyta Kiraga
 • w IX edycji konkursu „Historia multimedialnie” Robert Kacperczyk zajął I miejsce
  w kategorii „ Gospodarka”, Wiktoria Krekora zdobyła II miejsce w kategorii „Polityka”,Kornelia Brzostowska zdobyła II miejsce w kategorii „Społeczeństwo”, Wiktoria Płatkowska zdobyła III miejsce w kategorii „Kultura”, Wiktoria Krekora zdobyła
  III miejsce w kategorii „Plakat – 100 – lecie Niepodległości”
 • 06. 2018 r. - FotoDziennikarze z Zielonego odwiedzili TVP w Warszawie
 • w dniach 08.- 21.04. 2018 r. uczniowie z klas o kierunku technik informatykoraz fototechnik wyjechali na staż zawodowy do Grecji. "Rozwój kształcenia zawodowego drogą do aktywizacji młodzieży" realizowanego w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w Ogólnopolskim Konkursie w Historyczno – Literackim „Polskie więźniarki
  w Ravensbrück” Szymon Gola zdobył II miejsce w kategorii - prezentacja multimedialna dla szkół ponadgimnazjalnych, zaś Julia Krajewska otrzymała wyróżnienie w kategorii – praca literacka dla szkół ponadgimnazjalnych
 • w dniu 20.09. 2018 r. FotoDziennikarze w ramach wycieczki programowej wzięli udział w nagrywaniu czterech odcinków specjalnych programu telewizyjnego
  „Jaka to melodia?”
 • w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Pamięć Nieustająca” nagrody główne otrzymały zespoły w składzie: Aleksandra Wiejas i Wiktoria Płusa, Arkadiusz Dąbrowski i Szymon Gola, Klaudia Nować i Dominik Mazur; Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach został uhonorowany główną nagrodą w skali ogólnopolskiej.
 • w dniu 06.11. 2018 r. w powiatowym konkursie recytacji i pieśniPaweł Farbiś zajął drugie miejsce, Natalia Kiraga - miejsce trzecie, wyróżnienia otrzymały Kornelia Brzostowska i Zuzanna Drela
 • w dniu 29.11.2018r. uczniowie klas informatycznych wzięli udział w zajęciach
  w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki w ramach projektu IT-Szkoła. Wykład
  "MS Office (Word, Excel, Power Point) - co wiem, a czego jeszcze nie umiem…"
 • mgr Jacek Malicki zajął I miejsce w powiecie radomskim w kategorii nauczyciel szkół ponadpodstawowych
 • 10. 2018 r. odbyła się wycieczka do Wilanowa dla zwycięzców w konkursiena najwyższą frekwencję
 • dla społeczności Szkoły Specjalnej zorganizowano IV Piknik Rodzinny
 • Nagrodę Dyrektora otrzymali: mgr Paweł Amanowicz, Artur Kwiecień, Aneta Zawadzka, Ernest Płaskociński, Beata Maj, Elżbieta Michałowska, Małgorzata Sapijaszka, Aneta Szczeblewska, Aneta Kępczyk, Anna Kubas, Ewa Figurska, Zofia Goldberg, Anna Lenarcik, Jolanta Sałbut, Elżbieta Sarnecka, Marzena Fabjańska, Krystyna Płachecka, Elżbieta Węgrzynowska, Renata Grabowska, Elżbieta Kryczka, Edyta Chudzik, Karolina Denkiewicz, Danuta Okulska

 

 

2019

 • w dniu 22.01. 2019 r. FotoDziennikarze uczestniczyli w nagrywaniu pierwszego odcinka 11. edycji telewizyjnego show „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”
 • Szymon Gola, Milena Seweryn, Krzysztof Sablewski, Edyta Kiraga otrzymują stypendium Starosty Radomskiego
 • 09.2019 r. FotoDziennikarze wzięli udział w nagrywaniu programu telewizyjnego The Voice of Poland. Najlepszy głos. Odcinek – Nokaut
 • w dniach 18.-29.03.2019 r. w ramach projektu pt. ”Praktyczne szkolenie zawodowe szansą dla uczniów z ZS w Pionkach” młodzież z trzech klas o kierunku: technik informatyk, technik fotografii i multimediów, technik obsługi portów i terminali wzięła udział w zagranicznych praktykach zawodowych w Leptokarii w Grecji
 • 03.2019 r. w eliminacjach do XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów
  i młodzieży z terenu Miasta Pionki Kacper Kalbarczyk zajął II miejsce,
  a Szymon Jaworski zdobył III miejsce
 • w dniu 23.03. 2019 roku piłkarze z Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach zajęli II miejsce w V Międzynarodowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej, który odbył się w Radomiu pod patronatem Wyższej Szkoły Handlowej
 • w dniu 15.03.2019 r. drużyna z Zielonego zajęła II miejscew turnieju piłki siatkowej chłopców zorganizowanym przez Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Iłży
 • w dniu 05.04. 2019 roku Wiktoria Krekora zdobyła II miejsce wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w kategorii – spot reklamowy w XVIII edycji konkursu „Mazowsze – moja mała ojczyzna”
 • w dniu 02.04. 2019 r. FotoDziennikarze uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez pracowników naukowych UMCS w Lublinie
 • Wiktor Wasiński zajął I miejsce w biegach przełajowych dla dzieci i młodzieży „Pionki 2019 r.” 
 • przewodniczącą Rady Szkoły została mgr Anna Żyła
 • 09. odbyła się uroczystość z okazji 60-lecia powstania Zespołu Szkół
  im. J. Śniadeckiego w Pionkach połączona z Balem Absolwentów
 • na kierownika Komisji Przedmiotów Zawodowych powołano mgr inż. Patryka Wróbla

 

2020

 • wicedyrektorem Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach zostaje mgr Anna Żyła
 • wicedyrektorem Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach do spraw Szkoły Specjalnej zostaje mgr Monika Dąbrowska
 • przewodniczącą Rady Szkoły zostaje mgr inż. Beata Maj
 • w XIX edycji konkursu „Mazowsze – moja mała ojczyzna” Anna Zawadzka w kategorii literackiej zdobyła II miejsce za pracę „Wspomnienia o Janie Procie”, Igor Ochocki zajął III miejsce za pracę „Parafia św. Idziego w Suchej”, Edyta Kiraga otrzymała wyróżnienie za pracę ,,Bolesław Komorowski- jeden z założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej’’; w kategorii spot reklamowy wyróżniono Wiktorię Krekorę za spot reklamowy o Kozienicach oraz Julię Grotkowską za spot reklamowy o Pionkach
 •  Igor Ochocki i Natalia Sito otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów 
 • Edyta Kiraga, Marcin Sadowski, Dominik Bil i Mateusz Kacperczyk otrzymują Stypendia Starosty Radomskiego

 

 

 

 

 

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki, ul. Parkowa 4, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny