Kierunki kształcenia proponowane w Zespole Szkół w roku szkolnym 2020/2021

REKRUTACJA

Klasa fototechniczna z innowacją dziennikarską została objęta patronatem UMCS

Patronat UMCS

Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce z kierunkiem technik informatyk z pożarnictwem.

INFORMATYCY

Praktyki zawodowe w Grecji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

GRECJA

Serwis edukacyjny dyktanda.pl serdecznie zaprasza na pierwszy, ogólnopolski konkurs, który toczyć się będzie w całości on-line: „Mistrz Wypracowań”. Jest on przeznaczony dla uczniów, dla których pisanie na tematy powiązane z językiem polskim jest przyjemnością. Organizatorzy konkursy zapraszają do udziału w nim osoby posiadające umiejętność sprawnego i zrozumiałego operowania słowem, a także chcących szlifować swoje umiejętności pisarskie.

Konkurs potrwa do 22 listopada 2020 r. Rozgrywany jest na platformie dyktanda.pl

Udział w konkursie jest zupełnie bezpłatny.

Regulamin Konkursu dyktanda.pl Mistrz Wypracowań

 1. Postanowienia Ogólne
 2. Niniejszy regulamin z dnia 24.09.2020 (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i

warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Mistrz Wypracowań” (zwanym dalej „Konkursem”).

 1. Organizatorem Konkursu jest platforma dyktanda.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród w konkursie są dyktanda.pl (EDU Games S.A.) oraz Legimi S.A. (zwani dalej „Sponsorem”).
 3. Konkurs przeprowadzony jest za pośrednictwem platformy dyktanda.pl.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Będzie się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z polityką uczestnictwa i zasad fair play platformy. Do uczestnictwa w konkursie wymagane jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej

(zweryfikowanej) a także aktywnego konta na platformie dyktanda.pl.

 1. Udział w Konkursie jest technicznie możliwy za pomocą komputera, tabletu i telefonu komórkowego, wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 2. Harmonogram Konkursu
 3. Konkurs zostanie rozegrany w 4 kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6, 7-8 (szkoły podstawowej), szkoła średnia oraz kategorii otwartej (dla wszystkich, w tym osób dorosłych i nauczycieli). Łącznie konkurs zostanie rozegrany w 5 kategoriach.
 4. Konkurs będzie przeprowadzany na platformie internetowej dyktanda.pl dostępnej na całym

świecie, przy czym wysyłka nagród jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Czas

trwania konkursu: od dnia 28 września 2020 do dnia 22 listopada 2020 do godziny 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). Dyktanda.pl mogą funkcjonować w okresie dłuższym niż Czas Trwania Konkursu, jednak bez skuteczności dla rankingu Konkursu.

 1. Godziny oraz daty rozpoczęcia i zakończenia Konkursu (Czas Trwania Konkursu) liczone są według

czasu polskiego obowiązującego w okresie trwania Konkursu, według serwera obsługującego

Dyktanda.pl.

 1. Wyniki Konkursu (w postaci Rankingu z podziałem na kategorie), będą dostępne w serwisie

dyktanda.pl i będą aktualizowane minimum raz na dobę. Finalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone

po przeprowadzeniu weryfikacji, nie później niż do dnia 30 listopada 2020 roku na dyktanda.pl oraz

 1. Uczestnicy, którym przysługiwać będzie prawo do Nagrody, otrzymają odrębne powiadomienia o

Wynikach Konkursu przesłane drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Uczestnika podany

podczas rejestracji na platformie dyktanda.pl, nie później niż do dnia 6 grudnia 2020. Terminy te mogą ulec wydłużeniu w przypadku konieczności przeprowadzenia dogrywki lub względów technicznych.

 1. Organizator w związku z potencjalną dyskwalifikacją uczestnika konkursu – zastrzega, iż ostateczne

Wyniki Konkursu mogą różnić się, na skutek Dyskwalifikacji, od Rankingu końcowego dostępnego na

dyktanda.pl.

III. Uczestnicy Konkursu – rejestracja, zgody, dyskwalifikacja.

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna zamieszkała na

terytorium dowolnego państwa w swojej kategorii wiekowej tj. szkoła podstawowa (klasy 1-3, 4-6,7-

8), szkoła średnia i osoby dorosłe (tylko w kategorii otwartej). Uczestnicy małoletni według prawa właściwego dla swojego miejsca zamieszkania muszą uzyskać zgodę rodzica lub innego opiekuna na uczestnictwo w Konkursie oraz otrzymanie nagród.

 1. W przypadku, kiedy Uczestnikiem jest osoba małoletnia (według prawa Rzeczypospolitej Polskiej)

do odbioru wszelkich Nagród w ramach Konkursu uprawnieni są tylko jej Przedstawiciele Ustawowi

lub prawni opiekunowie.

 1. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, Sponsorów

oraz członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo).

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się na

dyktanda.pl i podania danych w formularzu rejestracyjnym (zwanego „Formularzem”):

 1. a) login
 2. b) hasło
 3. c) e-mail
 4. d) grupa wiekowa

 

 1. e) Imię i nazwisko (nieobowiązkowo-> niemniej ich podanie w panelu użytkownika, umożliwi umieszczenie tych danych na dyplomie uczestnictwa w konkursie)
 2. Przesyłając Formularz rejestracji, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest podać dane w Formularzu zgodne ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych danych skutkować będzie zawieszeniem lub

usunięciem konta.

 1. Osoba fizyczna może brać udział w Konkursie tylko i wyłącznie jako jeden określony Uczestnik.

Zabronione jest uczestniczenie w Konkursie jako więcej niż jeden Uczestnik. W przypadku zauważenia

przez Organizatora możliwości iż jeden uczestnik zarejestrował się więcej niż jednokrotnie zastrzega

sobie prawo, do zweryfikowania danych oraz zdyskwalifikowania użytkownika, bez konieczności

kontaktu z Uczestnikiem w celu zweryfikowania, które z kont jest poprawne.

 1. Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany w przypadku

- Złamanie regulaminu platformy lub konkursu Dyktanda.pl

- Próbie nieuprawnionego wpłynięcia na ranking

- Postępowania wbrew zasadom fair play

- Próbie oszustwa lub podaniu nieprawdziwych danych

-Przesyłania wypracowań będących plagiatami

 1. Dyskwalifikacja oznacza anulację wszystkich dotychczasowych Wyników danego Uczestnika oraz

utratę przez Uczestnika prawa do wszelkich potencjalnych Nagród.

 1. Nagrody – przedmiot, podatek
 2. Nagrody w Konkursie, ufundowane przez Sponsorów, są przyznawane, zgodnie z Regulaminem,

przez Organizatora.

 1. Uczestnicy zostaną poinformowani o prawie do Nagrody wraz z informacją o Wynikach Konkursu

za pomocą wiadomości e-mail.

 1. 3. Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia,

„wszyscy”. Tabela nagród:

 

 1. Ze względu na premierowy charakter i potencjalne ograniczenia dostępności nagród w postaci konsol najnowszej generacji Xbox Series X, PlayStation 5 Digital Edition, Xbox Series S ich wysyłka może być opóźniona.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody na inną o tej samej funkcjonalności i zbliżonych parametrach technicznych w przypadku np. wycofania towaru ze sprzedaży, zakończenia produkcji danego modelu, wzrostu ceny ponad kalkulowaną przez organizatora, braków magazynowych, przerw w produkcji.

 1. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną nagrodę.
 2. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu, z jednym wyjątkiem nie przekracza kwoty 2000 pln brutto i tym samym nie podlega opodatkowaniu (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT). Wyjątkiem jest nagroda Xbox Series X, której wartość przekracza 2000 pln brutto. Organizator konkursu pokryje zwycięzcy tej nagrody koszt 10% podatku od tej nagrody.
 3. Organizator oraz sponsorzy w żadnym stopniu ani w żadnym zakresie nie pokrywają (finansują) ani

nie zwracają (refinansują) jakichkolwiek kosztów ponoszonych przez Uczestników w związku z

uczestnictwem w Konkursie.

 1. Każdy uczestnik konkursu otrzyma (poprzez wysłanie e-mail) i pędzie miał udostępniony do pobrania dyplom potwierdzający uczestnictwo w konkursie i uzyskany wynik. Na dyplomie znajdzie się Nick uczestnika lub jego imię i nazwisko o ile je poda.
 2. Legimi na 30 dni (darmowy okres próbny) otrzyma każdy uczestnik konkursu, który zdobędzie co najmniej 1 punkt. Dostęp ten zostanie przyznany na zasadach Legimi tj. "W celu aktywacji bezpłatnego, 30-dniowego okresu próbnego Legimi, należy zarejestrować konto w serwisie Legimi oraz podać numer karty płatniczej lub konta PayPal. Opłata z karty lub konta zostanie pobrana wyłącznie w sytuacji, gdy użytkownik nie zrezygnuje z subskrypcji Legimi w ciągu trwania bezpłatnego okresu próbnego. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby, które nie korzystały wcześniej z abonamentu Legimi lub usługi wypożyczeń bibliotecznych lub korporacyjnych".
 3. Nagrody – wysyłka, odbiór, przepadek
 4. Sposób wysyłki nagród określi organizator.
 5. Nagrody będą wysyłane przez Organizatora do 15.12.2020.
 6. W przypadku nieodebrania Nagrody w terminie do 14 dni po uzyskaniu prawa do nagrody lub

wysyłki nagrody przez organizatora (co nastąpi później) lub niepodania danych do wysyłki lub podania błędnych danych do wysyłki prawo własności do Nagrody pozostaje przy Organizatorze.

 1. Wysyłka nagród ograniczona jest do terenu Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konkurs – zasady i przebieg
 3. Konkurs przeprowadzany będzie jedynie w czasie określonym niniejszym regulaminie.
 4. Warunkiem udziału w Konkursie, jest akceptacja niniejszego regulaminu, zasad fair play, zgód marketingowych oraz regulaminu dyktanda.pl.
 5. Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do napisanego i dodanego

wypracowania na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 i art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o

prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą publikacji dyktanda na platformie

dyktanda.pl. Uczestnik konkursu oświadcza, że prawa autorskie do wypracowania mu przysługują i są wolne od roszczeń oraz nie naruszają praw osób trzecich.

 1. Mistrz Wypracowań- konkurs polega na tworzeniu wypracowań na tematy związane z językiem polskim, przygotowane przez dyktanda.pl i nauczycieli w danej (uczestnika) kategorii wiekowej i kategorii „wszyscy”.
 2. Zasady przyznawania punktów:

a)Każdy temat będzie miał określoną maksymalną liczbę punktów do zdobycia.

b)O ilości faktycznie przyznanych punktów, decyduje moderator konkursu.

c)Wpływ na liczbę faktycznie przyznanych punktów, mają: wyczerpanie tematu, poprawność tematyczna, językowa i składniowa, ortografia.

 1. d) Liczba przyznanych punktów nie będzie uzasadniana. Nie można się od niej także odwołać.
 2. e) Punkty przyznawane są podczas pierwszej weryfikacji przez moderatora. Późniejsza ewentualna weryfikacja przez nauczyciela nie wpływa na zwiększenie liczby punktów.

f)Prace zawierające plagiaty, kopiowane z innych źródeł będą z automatu usuwane.

 1. W przypadku remisu (zdobycia takiej samej liczby punktów, przez dwóch lub więcej uczestników)

zorganizowana zostanie dogrywka. Jej warunki określi organizator. Nieprzystąpienie do dogrywki

oznacza spadek o jedno miejsce. Jeżeli dogrywka nie doprowadzi do zajmowania danego miejsca w

rankingu przez jedną osobę, wybór osoby zajmującej to miejsce nastąpi w drodze losowania. Oznacza

to, że faktyczny spadek może wynieść więcej niż 1 miejsce.

 1. W konkursie mogą brać udział tylko prace własne uczestnika konkursu. Zabronione jest całkowite lub częściowe kopiowanie wypracowań konkursowych z innych źródeł.

VII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest platforma

dyktanda.pl.

 1. Udział w konkursie wymaga podania jedynie loginu (nicku), grupy wiekowej oraz adresu email, a ewentualny odbiór nagrody dodatkowo podania numeru telefonu.
 2. Podanie imienia i nazwiska jest nieobowiązkowe, ale konieczne jeżeli dane te mają znaleźć się na dyplomie potwierdzającym udział w konkursie.

VIII. Reklamacje

 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z

Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w Okresie Konkursu oraz w okresie do 14 (słownie:

czternastu) dni od dnia zakończenia Czasu Trwania Konkursu.

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: login, adres e-mail podany przy rejestracji w serwisie,

przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres

Organizatora (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), wraz z podaniem w tytule wiadomości „Reklamacja Mistrz Wypracowań”.

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni

roboczych od dnia jej otrzymania.

 1. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku procesu rozpatrywania reklamacji poprzez wiadomość

zwrotną przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Odpowiedzialność
 2. Organizator zastrzega z przyczyn technicznych możliwość występowania przerw lub zakłóceń w

dostępie do platformy dyktanda.pl, których powodem mogą być m.in.: modyfikacja, modernizacja,

rozbudowa lub konserwacja oprogramowania.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z

dyktanda.pl, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika (np. stara wersja systemu

operacyjnego, urządzenia mobilnego, uszkodzone urządzenie mobilne, błędy związane z

niekompatybilnością przeglądarki internetowej, zbyt niska prędkość łącza internetowego) lub osób trzecich (dostawcy usług sieciowych, internetowych itd.).

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub

zaniechaniami Uczestników, w szczególności za korzystanie przez nich z dyktanda.pl w sposób

niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 1. Postanowienia końcowe
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez Czas Trwania Konkursu oraz do 30 listopada 2020 roku

na dyktanda.pl.

 1. Niniejszy Konkurs nie jest „grą hazardową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 roku o grach

hazardowych.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w Okresie Konkursu.

Zasady - Mistrz Wypracowań

Instrukcja udziału w konkursie:
1. Aby wziąć udział w konkursie należy się do niego zapisać, klikając w przycisk „Zapisz się do konkursu".
2. Uczniowie mogą brać udział w swojej kategorii wiekowej oraz w kategorii „wszyscy". Osoby dorosłe i nauczyciele mogą brać udział tylko w kategorii „wszyscy".
3. Aby napisać wypracowanie na wybrany temat, wybierz go z listy klikając „napisz wypracowanie". Po zapoznaniu się z wytycznymi ponownie kliknij w dolnej części strony „napisz wypracowanie".
4. Masz teraz określoną w wytycznych ilość czasu na napisanie wypracowania.
5. Wypracowania zamieszcza się w serwisie dyktanda.pl używając zakładki „dodaj ---> wypracowanie" .
6. Należy zaznaczyć „konkursowe", wybrać z listy zarezerwowany wcześniej temat, określić źródło, napisać (lub wkleić napisane np. w Wordzie) wypracowanie i zatwierdzić przyciskiem „gotowe".
7. Każdy uczestnik konkursu może napisać dowolną liczbę wypracowań na różne tematy. Im więcej napisanych wypracowań, tym większa szansa na główne nagrody.
8. Ważne! Nie akceptujemy wypracowań skopiowanych z Internetu (platforma ma wbudowany program antyplagiatowy), zawierających błędy lub treści obraźliwe. Zanim Twoje wypracowanie pojawi się w serwisie, musi zostać zaakceptowane przez moderatora. Może to potrwać kilka dni.
9. Punkty, na zasadach określonych w regulaminie, przyzna moderator.
10. Najlepsze wypracowania zostaną pozytywnie zweryfikowane przez nauczycieli.

Uwagi:
- uczestnik konkursu może mieć jednocześnie zarezerwowane maksymalnie 4 tematy wypracowań;
- wypracowanie na dany temat może być zarezerwowane i napisane maksymalnie przez 2 użytkowników (później temat staje się nieaktywny);
- jeżeli wypracowanie nie zostanie napisane w zadanym czasie, wróci do puli tematów (inna osoba będzie mogła je zarezerwować i napisać);
- każdy uczestnik konkursu ma zagwarantowaną nagrodę, pod warunkiem, że zdobędzie w nim co najmniej 1 punkt.

 

 

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny